Paralaksa tła

Przesłanki rozwodu i właściwość sądu, w przypadku, gdy małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania na obszarze powiatu tarnogórskiego.
 
Obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód na żądanie każdego z małżonków, o ile zachodzą ku temu ustawowe przesłanki. Do przesłanek tych należą trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Decydując się na złożenie pozwu o rozwód koniecznym jest wpierw ustalenie czy nastąpiło zerwanie pomiędzy małżonkami łącznie: więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej oraz czy ustanie tychże więzi ma charakter trwały, co oznacza, że w okolicznościach konkretnej sprawy zasadnym jest przyjęcie, że małżonkowie nie zwiążą się ze sobą ponownie. Co istotne, Sąd nie orzeknie rozwodu (nawet jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego) jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa zgody na rozwód w okolicznościach konkretnej sprawy sprzeczna jest z zasadami współżycia małżeńskiego. Warto przy tym nadmienić - ze względu na pojawiającą się coraz częściej w praktyce odmowę wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego wynikającą z chęci szykany w stosunku do małżonka winnego - że w sytuacji istnienia nieformalnego związku małżonka winnego, odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego podyktowana jedynie chęcią uniemożliwienia zalegalizowania nieformalnego związku współmałżonka, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (tak wyrok SN z dnia 26 lutego 2002 r., sygn. akt: I CKN 305/01). Na szczególną uwagę zasługuje też stanowisko SN wyrażone w wyroku z dnia 05 grudnia 2002 r., sygn. akt: III CKU 47/98, zgodnie z którym dla uwzględnienia powództwa o rozwiązanie małżeństwa o rozwód przez sąd, nie mają znaczenia motywy, które skłoniły małżonka - powoda do wytoczenia powództwa, np. ucieczka przed wierzycielami drugiego małżonka pozwanego. Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich ma nadal w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Oznacza to, że powództwo o rozwód małżonków, którzy mieli wspólne zamieszkanie na obszarze, np. miasta Tarnowskie Góry wytoczyć należy przed Sąd Okręgowy w Gliwicach. W przypadku, gdy pozew taki zostanie złożony w sądzie niewłaściwym rzeczowo (tj. w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach zamiast w Sądzie Okręgowym w Gliwicach), Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach uznając się niewłaściwym przekaże go sądowi właściwemu.