Prawo cywilne


Kancelaria Radcy Prawnego Monika Zielony w Tarnowskich Górach oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Obszary praktyki kancelarii obejmują w szczególności:

• roszczenia o zapłatę należności,
• roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów,
• sprawy dotyczące nienależnego świadczenia,
• sprawy o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
• sprawy dotyczące nabycia i utraty własności, przeniesienia własności, zasiedzenia,
• sprawy o ochronę własności,
• sprawy dotyczące użytkowania wieczystego,
• sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych,
• sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
• roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
• sprawy konsumenckie (niezgodność towaru z umową, umowy zawierane przez Internet,
• sprawy o ochronę dóbr osobistych;
• egzekucję i windykację należności,
• sprawy wieczystoksięgowe.


 
 

Prawo Odszkodowawcze


Kancelaria Radcy Prawnego Monika Zielony pomaga swoim Klientom w uzyskaniu pełnego odszkodowania, w związku z zaistniałą szkodą majątkową.

Odszkodowanie zgodnie z jego podstawową funkcją kompensacyjną powinno bowiem przywrócić w majątku poszkodowanego stan naruszony zdarzeniem wywołującym szkodę, a od czego podmioty odpowiedzialne za szkodę, w tym towarzystwa ubezpieczeniowe niejednokrotnie podejmują próby uchylenia się.

Analogicznie Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (szkodę niemajątkową). Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, ma pełnić funkcję kompensacyjną, a tym samym przyznana suma pieniężna winna w takim przypadku stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej przez poszkodowanego szkody niemajątkowej.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy poszkodowanym z tytułu wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.


 
 

Prawo rodzinne


Kancelaria udziela fachowej pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, zarówno w kwestiach dotyczących praw i obowiązków małżonków oraz małżeńskich ustrojów majątkowych, jak również w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi. Doradztwo i pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje zwłaszcza:

• sprawy o rozwód i separację,
• sprawy o unieważnienie małżeństwa,
• sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
• przygotowywanie i opiniowanie projektów małżeńskich umów majątkowych,
• sprawy o podział majątku wspólnego,
• sprawy o alimenty (w tym alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, podwyższenie lub obniżenie alimentów),
• sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
• sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
• sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
• sprawy o opiekę i kuratelę.


 
 

Prawo pracy


W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

• przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
• sprawy dotyczące uprawnień pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę,
• sprawy dotyczące uprawnień pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
• sprawy związane z zatrudnianiem pracowników w formie telepracy,
• sprawy związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę,
• roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za pracę,
• sprawy dotyczące świadczeń przysługujących pracownikom w okresie ich czasowej niezdolności do pracy,
• sprawy o odpowiedzialności materialnej pracowników,
• sprawy o odpowiedzialności porządkowej pracowników (kara nagany, upomnienia, kara pieniężna),
• sprawy związane z systemem i rozkładem czasu pracy,
• sprawy związane z pracą w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, w porze nocnej,
• sprawy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.


 
 

Prawo Spółek i Prawo Handlowe


Kancelaria Radcy Prawnego Monika Zielony zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek i prawa handlowego. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, jak również w odniesieniu do realizacji poszczególnych projektów. Zakres usług Kancelarii obejmuje zwłaszcza:

• przygotowywanie, opiniowanie i analizę prawną zawieranych umów i wzorów umów,
• doradztwo i pomoc w zakresie zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji,
• sprawy korporacyjne: obsługa organów spółek i ich posiedzeń, przygotowywanie projektów uchwał, protokołów, statutów, umów spółek oraz regulaminów, • windykację należności,
• doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz kapitałach rezerwowym i zapasowym, pożyczek wspólników, dopłat, czy też przy wypłacaniu i rozliczaniu zaliczek na poczet dywidendy,
• doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji spółek.


 

Prawo Administracyjne


Kancelaria oferuje swoim Klientom fachowe doradztwo i pomoc w sprawach z zakresu działania organów administracji publicznej. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

• sporządzanie wniosków, odwołań i skarg,
• przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
• reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• uzyskiwanie pozwoleń, licencji.


 
 

Prawo Budowlane


Kancelaria Radcy Prawnego Monika Zielony udziela pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego. Usługi prawne Kancelarii skierowane są zarówno do developerów, indywidualnych inwestorów jak i wykonawców i podwykonawców. Obszar praktyki Kancelarii stanowi pomoc w rozwiązywaniu sporów budowlanych i gruntowych, a także:

• przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym projektów umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne,
• sporządzanie projektów i opiniowanie przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości,
• sporządzanie projektów i opiniowanie umów przenoszących własność nieruchomości,
• dokonywanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
• opiniowanie dokumentów w relacjach z deweloperami,
• udzielanie pomocy prawnej w przeprowadzeniu procesu budowlanego,
• doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.


 
 

Prawo Spadkowe


Prawo spadkowe stanowi ogół norm regulujących przejście majątku osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne podmioty (spadkobierców). Ze względu na zasady bezpieczeństwa prawnego nie jest bowiem dopuszczalne, aby prawa i obowiązki spadkodawcy w momencie jego śmierci wygasały, a przedmioty będące jego własnością stawały się rzeczami niczyimi. W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawneg Monika Zielony oferuje pomoc swoim Klientom w szczególności:

• w kwestii praw i obowiązków spadkodawców, spadkobierców, osób wydziedziczonych oraz uznanych za niegodnych dziedziczenia,
• w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
• w sprawach o dział spadku,
• w sprawach o zachowek,
• w sprawach dotyczących spisu inwentarza,
• w sprawach dotyczących unieważnienia testamentu,
• w sprawach o wykonanie zapisu lub polecenia,
• w kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe,
• przy sporządzaniu wszelkich dokumentów związanych ze spadkobraniem oraz podziałem majątku spadkowego, w tym sporządzaniu projektów testamentów, umów o dział spadku i innych umów dotyczących spadku.


 
 

Prawo Bankowe


Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa bankowego, która skierowana jest do osób fizycznych i prawnych będących dłużnikami instytucji bankowych, będących w sporze z bankiem, jak i osób zamierzających dopiero zawrzeć umowę z bankiem.

Pomoc prawna z zakresu prawa bankowego obejmuje czynności m. in. przy zawieraniu umów kredytowych, umów rachunku bankowego, jak i form zabezpieczenia kredytu. Kancelaria opiniuje przedłożone przez Klienta projekty umów, dokonując oceny warunków i konsekwencji z nich płynących.

Kancelaria oferuje, w szczególności pomoc prawną osobom, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) w związku z powszechnym stosowaniem przez banki niedozwolonych klauzul umownych (pomoc frankowiczom).