Paralaksa tła

Skutki braku spłaty kredytu bankowego
 
 
 

Umowa kredytu bankowego uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Zgodnie z art. 69 ust. 1 powołanej ustawy, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu bankowego powinna zostać zawarta na piśmie.

W przypadku gdy kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank zobowiązany jest wezwać kredytobiorcę do dokonania spłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Ponadto, w wezwaniu tym, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych, od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Zważyć w tym miejscu trzeba, że po otrzymaniu takiego wniosku bank powinien, aczkolwiek nie jest zobligowany, umożliwić kredytobiorcy restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest to uzasadnione dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. W przypadku, gdy kredytobiorca w terminie zakreślonym przez bank w wezwaniu do spłaty zaległych należności nie dokona spłaty zadłużenia, jak również w przypadku, gdy kredytobiorca nie złoży wniosku o restrukturyzację, albo w sytuacji gdy wniosek ten zostanie odrzucony - bank ma prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej. Termin wypowiedzenia, o ile strony nie określiły w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni.

Wypowiedzenie umowy kredytu skutkuje postawieniem całego kredytu w stan natychmiastowej wykonalności i możliwością dochodzenia jego spłaty na drodze sądowej. Nadmienić przy tym warto, iż termin przedawnienia roszczenia z tytułu kredytu bankowego wynosi 3 lata i bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.