Paralaksa tła

Mieszkanie dla Młodych – warunki uzyskania dofinansowania wkładu własnego.
 
W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, małżonkowie, osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim ma możliwość uzyskania dofinansowania do wkładu własnego w związku z zaciągnięciem w banku kredytu udzielonego na zakup mieszkania albo wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, który ma zostać wniesiony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na mocy zawartej ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Przesłanką warunkującą uzyskanie dofinansowania, o którym mowa powyżej jest:
• złożenie przez nabywcę wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, który to wniosek należy złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym nabywca ukończył 35 lat (w przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Wniosek taki należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku i wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu;
• do dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania na jego rzecz, nabywca nie był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności przypadający mu udział obejmowałby co najmniej jeden lokal (w przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie warunek te dotyczy obojga małżonków).

Podkreślenia wymaga przy tym, że w sytuacji, gdy nabywa ubiegający się o przyznanie powyższego dofinansowania jest najemcą lokalu mieszkalnego innego aniżeli tego na zakup którego bank udzielił mu finansowania lub gdy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, nabywca jest zobowiązany do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego bądź odpowiednio do zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
Oprócz wyżej wymienionych, ustawodawca przewidział także pewne wymogi dotyczące samego mieszkania, w odniesieniu do którego ma nastąpić dofinansowanie wkładu własnego. Otóż, raz że mieszkanie to musi służyć zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy; dwa powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego (chyba, że w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej 3 dzieci to powierzchnia ta może być większa i wynosić odpowiednio: 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego); trzy, mieszkanie położone musi być na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; cztery, cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę i współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach.

Kolejną przesłanką warunkującą pozyskanie dofinansowania wkładu własnego jest spełnienie kilku wymogów dotyczących samego kredytu. Po pierwsze, kredyt udzielony przez bank musi zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania lub wkład budowlany, o których mowa powyżej. Następnie kredyt ten udzielony musi być w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego (ceny liczonej w sposób powyżej wskazany) i w walucie polskiej, a umowa kredytu nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut. Okres udzielenia kredytu przez bank nie może być krótszy niż 15 lat, a stroną tejże umowy musi być nabywca (w przypadku małżonków – stroną musi być każde z nich). Sporządził: radca prawny Monika Zielony z Tarnowskich Gór.